Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 1. Giriş

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Güvenliği,” Ert Life Mimarlık ve tasarım san.tic.ltd.şti” (Ert Life Tiny House)’ın önemle üzerinde durduğu bir konu olup, bu kapsamda Ert Life Tiny House, “Kullanıcı” ların ve diğer kişilerin kişisel verilerini, T.C. Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Uluslararası Sözleşmeler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İlgili Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurum Karar ve Rehber İlkeleri çerçevesinde özenle korumaktadır.

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (Politika), bu korumanın esaslarını göstermektedir.

Ert Life Tiny House, bu politika kapsamında kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun m.5’e uygun şekilde;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

İlkeleri çerçevesinde toplamakta ve işlemektedir.

 1. Kapsam ve Amaç

Bu politika, ERT LİFE TİNY HOUSE’ın “Site” kapsamında (https://ertlifetinyhouse.com/  ) , kişisel verileri, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediği gerçek kişiler hakkında uygulanacaktır.

Bu politika, ERT LİFE TİNY HOUSE’ın tüm iş ve işlemlerinde kişisel verilerin korunması süreçlerinin ve Site’de mevcut diğer sözleşme, politika, prosedür ve metinlerde yer alan kişisel verilerin korunması ile ilgili hükümlerinin esasını ve dayanağını oluşturmaktadır.

İşbu politika, Ert Life Tiny House’ın Site kapsamında ve diğer şekillerde işlediği kişisel verilerin, T.C. Anayasası, Türk Medeni Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelikler ve ikincil düzenlemeler kapsamında işlenmesi hakkında politika, prosedür ve amaçları düzenlemiştir.

Bu  politika kişisel verilerin,

 1. Toplanma ve yöntemlerini,
 2. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğinin,
 3. Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategorilerde verilerin işlendiğinin,
 4. İşlenme süreçleri ve hangi amaçlarla kullanıldığının,
 5. Güvenliğini sağlamak için gerekli veri güvenliği tedbirlerinin,
 6. Saklama sürelerinin,
 7. İlgili kişilerin ve verilerin durumu ve akıbeti ile ilgili ulaşma yöntemlerini,
 8. Çerez kullanma ve yöntemlerini

Kapsamaktadır.

 1. Tanımlar

Kullanıcı: ERT LİFE TİNY HOUSE Site’yi “üye olmadan” ama “ön kayıt” olarak kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Diğer Kişi: ERT LİFE TİNY HOUSE Hizmetleri kapsamında Site’de üye olmadan ve ön kayıt olmadan kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Çerez: Site’de, Kullanıcıların bilgisayarlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.

Kayıt: ERT LİFE TİNY HOUSE Hizmetlerinden yararlanmak için, Site’ye kullanıcı adı ve şifre ile üye olma işlemidir.

İletişim: ERT LİFE TİNY HOUSE’a Site, e-posta, WhatsApp ve diğer mecralar üzerinden iletişimde bulunma faaliyetidir.

Yorum: ERT LİFE TİNY HOUSE Site kapsamında, Site’ye yorum bırakma faaliyetidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

 • Elde edilme veya kaydetme: Kişisel verilerin ilk defa elde edildikleri an itibariyle işleme fiili başlamaktadır.
 • Depolama/muhafaza etme: Dijital ya da fiziksel ortamda, kişisel verilerin saklanması, barındırılması ya da depolanması işleme kapsamında kabul edilir.
 • Değiştirme / Yeniden Düzenleme: Kişisel verilerin, çeşitli yöntemler kullanılmak suretiyle değiştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi deişleme sayılır.
 • Aktarılma / Devralınma: Kişisel verilerin çeşitli yöntemlerle iletilmesi de işleme faaliyeti kapsamındadır.

Anonimleştirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Silme: Silme; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Yok Etme: Yok etme; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Kişisel Verilerin Aktarılması: Veri sorumlularının uhdesinde bulunan kişisel verilerin aktarılmasıdır.

 1. Veri Sorumlusu ve Başvuru

ERT LİFE TİNY HOUSE Veri Sorumlusu sıfatını, “ 0 (850) 850 74 84” telefon,  Rüstem Mh. Karlı Sk. No:18/A Urla /İzmir  “ adres ve “Ert Life Mimarlık ve tasarım san.tic.ltd.şti”  taşımaktadır.

İlgili kişiler KVKK m.11 gereğince, veri sorumlusuna başvurarak; kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Bu kapsamda ilgili kişilerin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri zorunludur. Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. İlgili kişilerin, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna gidilemez.

ERT LİFE TİNY HOUSE tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler bu haklar ile ilgili olarak Veri sorumlusuna, info@etkenegitim.com.tr e-posta adresinden başvurabilirler. Ert Life Tiny House, başvuruları aynı ortamdan en kısa sürede ve en fazla 30 gün içinde cevaplandıracaktır. İlgili kişiler başvuruda,

 1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konularını bulundurmalı, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de eklemelidirler.
 2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Etken Danışmanlk kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanununun 5. maddesinde belirtilen

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak web siteleri, sosyal medya hesapları, WhatsApp konuşmaları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Bu Verilerin Türleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda elektronik olarak “iletişim” menüsünde “e-mail ve Whatsapp yazışmaları kapsamında görülmekte olup, sözleşme için zorunluluk ve müşteri iletişimi kapsamında bu durum uygulanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

ERT LİFE TİNY HOUSE, kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Gerçek Üye verileri zorunlu olarak yurtiçinde Hosting (güzelhosting.net.tr) firması ile ve sözleşme için zorunlu olması sebebiyle Hizmet Veren Üyeler ile paylaşılmaktadır.

Gerçek Üye/Misafir Üye/Hizmet Veren Üye, ERT LİFE TİNY HOUSE’a kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır. Kişisel verilerini Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, ERT LİFE TİNY HOUSE’un sunduğu diğer iletişim imkânlarını kullanabilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

ERT LİFE TİNY HOUSE, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

ERT LİFE TİNY HOUSE, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. ERT LİFE TİNY HOUSE, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadırBuna ek olarak, web sitesi, ve mobil sitesi aracılığıyla ERT LİFE TİNY HOUSE kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

ERT LİFE TİNY HOUSE, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
 • Web sitesinden toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır, verilere erişimi olan çalışan/kişiler ile “veri işleyen” sözleşmesi yapar,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin güvenli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

ERT LİFE TİNY HOUSE’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, ERT LİFE TİNY HOUSE tarafından işletilen platformlara veya ERT LİFE TİNY HOUSE sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ERT LİFE TİNY HOUSE bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır. Bunun yanında, ERT LİFE TİNY HOUSE, kişilerin kendi hataları sebebiyle kişisel verilerinin ihlal edilmesinden sorumlu değildir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

ERT LİFE TİNY HOUSE, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

ERT LİFE TİNY HOUSE tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. ERT LİFE TİNY HOUSE bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

ERT LİFE TİNY HOUSE tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

ERT LİFE TİNY HOUSE tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

ERT LİFE TİNY HOUSE, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

ERT LİFE TİNY HOUSE, işbu Kişisel  Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

×